The entire month of October is filled with extremely meaningful educational events in Bulgaria, in which the IPE team participates culminating in the ITeachWell project partner meeting, where the Institute for Progressive Education and colleagues from 90 Gen. José de San Martín” hosted. The international ITeachWell consortium works to support teachers in their transition between traditional and IT-based teaching to meet the challenges of rapid digital transformation, enabling them to respond to techno-stress and sustain their wellbeing. The project involves education and technology experts representing teachers’ associations from France, Spain, Italy, Latvia and Bulgaria, implemented with the financial support of Erasmus+.

On 6 October 2022, the programme was implemented with a series of educational sessions and sharing of good practices of learning through the use of new technologies and innovations in education at the ICE office. And at the 90th Secondary School, guests had the opportunity to briefly take on the role of students and experience the satisfaction of learning through practice in the state-of-the-art raSTEM Centre. The feedback the school received was of a very high level of teaching.

On October 7, 2022, Dr. Jean-François Stich, Associate Professor at ICN Business School and project leader, participated as a speaker at the National Conference of Education Without Backpacks- “The Two Faces of Technology in Education – Stress and Progress”. During his lecture, Jean-François Stich shared the main trends of the emergence of technostress in teachers’ practice, coping strategies and how educators can positively and supportively integrate technology in schools. The project and its objectives were presented to a large audience of teachers and education experts in Bulgaria. International experts at the conference were Salman Kahn, founder of the Kahn Academy, author of the book “School of the World. Education of the Future”, one of the 100 most influential people in the world according to the magazine. Time in 2012, “the father of online education” according to TheWorld.org and “a true pioneer of education” according to Bill Gates.

You can find more information about the conference on the Backpack-Free Education website (https://obr.education/konferentsiya/ ) and on the Institute for Progressive Education website (https://progresivno.org/вдъхновяващи-моменти-от-партньорска/ ).

Да се справим с техностреса в образованието

Целият месец октомври е изпълнен с изключително смислени образователни събития в България, в които екипът на ИПО участва с кулминация партньорската среща по проект ITeachWell, на която Институт за прогресивно образование и колегите от 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бяха домакини. Международният консорциум ITeachWell работи в подкрепа на учителите в прехода им между традиционно и ИТ базирано преподаване, за да се справят с предизвикателствата на бързата дигитална трансформация, позволявайки им да реагират на техностреса и да поддържат своето благополучие. Проектът включва образователни и технологични експерти представители на учителски асоциации от Франция, Испания, Италия, Латвия и България, реализиран с финансовата подкрепа на Еразъм +.

На 6-ти октомври 2022 г. програмата беше изпълнена с поредица от образователни сесии и споделяне на добри практики от обучението чрез използване на нови технологии и иновации в образованието в офиса на ИПО. А в 90-то СУ гостите имаха възможност да се превъплътят за кратко в ролята на ученици и сами да изпитат удовлетворение от учене чрез практика в модерния раСТЕМ център. Обратната връзка, която получи училището беше за едно много високо ниво на преподаване.

На 7-ми октомври 2022 г. д-р Жан – Франсоа Стич, асоцииран професор в ICN Bussines School и ръководител на проекта взе участие като лектор на Националната конференция на “Образование без раници”- “Двете лица на технологиите в образованието – стрес и прогрес”. По време лекцията си Жан Франсоа Стич сподели основните тенденции за появата на технострес в учителската практика, стратегии за справяне и извличане на позитивни и подкрепящи методи на интегриране на технологиите в училище от педагозите. Проектът и целите му бяха представени на широката публиката от учители и образователни експерти в България. Международни експерти на конференцията бяха Салман Кан, основател на Кан Академия, автор на книгата “Училището на света. Образование на бъдещето”, един от 100-те най-влиятелни хора в света според сп. Time през 2012 г., “бащата на онлайн образованието” според TheWorld.org и „истински пионер на образованието“ според Бил Гейтс.

Може да намерите повече информация за конференцията на страницата на “Образвоание без раници” (https://obr.education/konferentsiya/), както и на страницата на Институт за прогресивно образование (https://progresivno.org/вдъхновяващи-моменти-от-партньорска/).